menu

Izbornik

Osposobljavanje za udaljene pilote

UAS-UPUTE-005 Upute za osposobljavanja i provjere za udaljene pilote

Uvjeti vezani uz osposobljavanje udaljenih pilota koji moraju biti ispunjeni prije izvođenja operacija u otvorenoj kategoriji
Polaganje ispita za udaljene pilote koji planiraju izvoditi operacije u „otvorenoj kategoriji“

Početkom primjene Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/947 od 24. svibnja 2019. o pravilima i postupcima za rad bespilotnih zrakoplova, udaljeni piloti će prije izvođenja operacija bespilotnim zrakoplovima u „otvorenoj kategoriji“ morati položiti teorijski(e) ispit(e). „Otvorena kategorija” UAS operacija podijeljena je na tri potkategorije: A1, A2 i A3, na temelju radnih ograničenja, zahtjeva koji se odnose na udaljene pilote i tehničkih zahtjeva za UAS-e.

Online ispit za potkategorije A1/A3 otvorene kategorije moraju položiti udaljeni piloti prije izvođenja operacija bespilotnim zrakoplovima u bilo kojoj potkategoriji otvorene kategorije (A1 ili A2 ili A3). Udaljeni piloti koji izvode operacije bespilotnim zrakoplovima najveće dopuštene mase pri polijetanju, uključujući korisni teret, manje od 250 g i maksimalne brzine manje od 19 m/s ili klase C0 moraju biti upoznati s uputama proizvođača UAS-a.

Prije izvođenja operacija u A2 potkategoriji otvorene kategorije bespilotnim zrakoplovima klase C2 ili bespilotnim zrakoplovima koji ne ispunjavaju zahtjeve Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2019/945 (bespilotni zrakoplov nema oznaku klase C2) najveće dopuštene mase pri polijetanju manje od 2 kg, udaljeni piloti moraju položiti i ispit za potkategoriju A2 otvorene kategorije u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo.


Sve upite vezano uz polaganje ispita za udaljene pilote možete poslati na adresu UAS@ccaa.hr.

 

 

Polaganje ispita za udaljene pilote u potkategoriji A2 otvorene kategorije


Kako bi optimizirala svoje resurse i omogućila polaganje ispita za udaljene pilote u potkategoriji A2 otvorene kategorije na pristupačnijim lokacijama, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo objavljuje raspored i lokacije na kojima zainteresirani mogu pristupiti polaganju ispita.

Raspored održavanja A2 ispita za period rujan-prosinac 2023. godina

Lokacija

Rujan

Listopad

Studeni

Prosinac

Osijek
Uprava Hrvatskih šuma, J. Benešića 1

06.09.

u 18.00

04.10.

u 18.00

0817.11.

u 16.00
lokacija:
FAZOS

06.12.

u 18.00

Zagreb
HACZ, Ulica grada Vukovara 284, (Objekt D, ulaz sjever, 3.kat)                

05.09.

u 18.00

03.10.

u 18.00

07.11.

u 18.00

05.12.

u 18.00

Split
HGSS, Stoci 48A

06.09.

u 18.00

04.10.

u 18.00

08.11.

u 16.00
lokacija
Pomorski
fakultet

06.12.

u 18.00

Zadar

Lovački Savez Zadarske Županije,  Ul. Ivana Mažuranića 32/A

07.09.

u 18.00

05.10.

u 18.00

09.11.

u 18.00

07.12.

u 18.00

Rijeka
Pomorski fakultet u Rijeci, Studentska 2

 

09.10.

u 18.00

 

11.12.

u 18.00

Požega
HGSS, Hrvatskih branitelja 84

12.09.

u 18.00

10.10.

u 18.00

14.11.

u 18.00

12.12.

u 18.00

Dubrovnik
Liechtensteinov put 31a (Stanica HGSS-a iznad parkinga na Medarevu)

18.09.

u 18.00

16.10.

u 18.00

20.11.

u 18.00

18.12.

u 18.00

Dodatna područja znanja za potkategoriju A2, u odnosu na A1/A3, su: meteorologija, letne performanse bespilotnog zrakoplova i tehničke i operativne mogućnosti ublažavanja rizika na tlu.

Zakonodavac je u GM1 UAS.OPEN.030(2)(c) Odluke izvršnog direktora EASA-e 2019/021/R, predvidio da znanja potrebna za polaganje dodatnih područja za A2 kategoriju kandidati stječu:

Samoučenjem:

proučavajući priručnike i objave proizvođača bespilotnih zrakoplova,

čitanjem odgovarajućih informacija, gledanjem edukativnih filmova,

usvajanjem informacija od drugih osoba s iskustvom u letenju dronovima, ili

Osposobljavanjem u organizaciji za osposobljavanje raspoloživim na tržištu.

Za pristupanje ispitu zainteresirani kandidati se moraju prijaviti najmanje 2 radna dana prije predviđenog termina ispita za koji se prijavljuju. Prijave se provode slanjem elektroničke pošte na adresu UAS@ccaa.hr dostavom slijedećih podataka:

1. Ime i prezime kandidata

2. Broj i vrsta osobnog identifikacijskog dokumenta s kojim će se kandidat identificirati prilikom polaganja ispita

3. Broj Dokaza o dovršenom mrežnom osposobljavanju za potkategorije A1/A3 kandidata

4. Raspolažu li vlastitim osobnim računalom za polaganje ispita

5. Elektroničkoj pošti priložiti skeniranu popunjenu i potpisanu Izjavu o praktičnom samoosposobljavanju na obrascu UAS-FRM-002 u .pdf formatu. Obrazac je raspoloživ za preuzimanje ovdje: https://www.ccaa.hr/obrasci-i-publikacije-42179 

Prijava na ispit je valjana tek nakon primitka potvrde prijave od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

Prilikom dolaska na polaganje ispita kandidati trebaju ponijeti:

1. Osobni identifikacijski dokument koji su naveli u prijavi

2. Osobno računalo, ako su njegovu raspoloživost naveli u prijavi

U slučaju većeg broja kandidata od kapaciteta prostora, organizirati će se dodatni termini u istom danu.