menu

Izbornik

Organizacije

EASA organizacije

Organizacije odobrene za održavanje, vođenje kontinuirane plovidbenosti i osposobljavanje trebaju biti usklađene sa Uredbom (EU) 1321/2014.

Dodatno, organizacije odobrene za održavanje komponenti trebaju biti usklađene sa Pravilnikom o stručnoj izobrazbi, stručnoj osposobljenosti i drugim uvjetima koje mora ispunjavati zrakoplovno tehničko osoblje ovlašteno za održavanje komponenti zrakoplova.

Organizacije odobrene za proizvodnju i projektiranje trebaju biti usklađene sa Uredbom (EU) 748/2012.

Nacionalne organizacije

Organizacije odobrene za održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 trebaju biti usklađene sa:
  • Pravilnikom o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EZ) br. 216/2008. (Annex II)
  • Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima (NN 115/2019)