menu

Izbornik

Često postavljana pitanja

1.

P: Može li operator drona ujedno biti i udaljeni pilot?

O: Operator može biti udaljeni pilot, ali i ne mora. Više udaljenih pilota može letjeti za jednog operatora. Dronovi kojima se leti za jednog operatora moraju biti označeni istim, operatorovim, registarskim brojem.

2.

P: Može li udaljeni pilot ujedno biti i operator?

O: Udaljeni pilot može biti operator, ali i ne mora. Udaljeni pilot čak ne mora imati svoj dron, ne mora biti registriran kao operator. Udaljeni pilot je osoba koja mora proći teoretsko i praktično osposobljavanje, osim za upravljanje dronom MTOM< 250g, kojim će letjeti isključivo u otvorenoj kategoriji.

3.

P: Mogu li svojim privatnim dronom, kao udaljeni pilot, letjeti za drugog operatora?

O: Da! U tom slučaju dron morate označiti registarskom oznakom operatora za kojeg letite.

4.

P: Jesam li osiguran od šteta načinjenih trećim osobama, ukoliko letim svojim dronom za drugog operatora?

O: U navedenom slučaju, vi niste operator, već samo udaljeni pilot. Svoj ste dron obvezni označiti registarskom oznakom operatora za kojeg trenutno letite. Operator ima obvezu osiguranja od šteta načinjenih trećim osobama.

5.

P: Što se smatra radovima iz zraka?

O: Sve aktivnosti dronom, osim samog letenja (npr. snimanje fotografija i videa, mapiranje terena lidar tehnologijom, prenošenje dozvoljenih tereta…itd.)

6.

P: Je li osiguranje OBAVEZNO ili preporučljivo?

O: Uredba 785/2004 definira obavezu posjedovanja važećih polica osiguranja prilikom izvođenja letačkih operacija. U otvorenoj kategoriji osiguranje je OBAVEZNO ukoliko se izvode radovi iz zraka. Osiguranje NIJE obavezno za dronove do 20kg MTOM, ukoliko se njima ne izvode radovi iz zraka.

7.

P: Kamera kao uvjet za registraciju – jesu li to i operatori FPV dronova (koji imaju samo letnu kameru)?

O: UAS operatori su dužni registrirati se kad unutar otvorene kategorije izvode operacije bespilotnim zrakoplovima opremljenima senzorima koji mogu prikupljati osobne podatke, osim ako je riječ o bespilotnim zrakoplovima koji se smatraju igračkama u skladu s Direktivom 2009/48/EU. S obzirom da je FPV dron opremljen kamerom, koja se također smatra senzorom za prikupljanje osobnih podataka, proizlazi da se i operatori FPV dronova moraju registrirati.

8.

P: Ako je fizička osoba registrirani operator u jednoj od članica EU mora li se registrirati ponovo i u Hrvatskoj?

O: Ne, proces registracije se vrši samo jednom u državi prebivališta za građane EU, odnosno u prvoj državi izvođenja operacija za državljane trećih zemalja.

9.

P: Je li prijavljivanje letova putem AMC portala obavezno za sve dronove pa i one ispod 250g MTOM?

O: Obavezna je za sve dronove bez obzira na masu.

10.

P: Jesu li članovi određene grupe, organizacije također u obvezi registracije operatora ili je dovoljno da se grupa registrira kao pravna osoba i na taj način omogući rad svima unutar grupe?

O: Obveza registracije postoji za operatore sustava bespilotnih zrakoplova. To mogu biti fizičke i pravne osobe. Udaljeni pilot ima obvezu ishođenja potvrda i dokaza o završenom osposobljavanju, svaki za sebe. Jedan operator zrakoplova može imati više udaljenih pilota koji rade u okviru operatorove registracije, ali svakako moraju biti odgovarajuće osposobljeni

11.

P: Gdje se mogu dobiti materijali za pripremu ispita?

O: Osposobljavanje za udaljene pilote za operacije u potkategorijama A1/A3 se može provesti ovdje: https://www.ccaa.hr/osposobljavanje-za-udaljene-pilote-28241 . Na istoj se lokaciji mogu pronaći i upute za polaganje A2. Više informacija i detalja o osposobljavanjima za udaljene pilote može se pronaći u dokumentu „UAS-UPUTE-005 Upute za osposobljavanja i provjere za udaljene pilote“, koji je raspoloživ ovdje: https://www.ccaa.hr/obrasci-i-publikacije-42179

12.

P: Gdje možemo pristupiti polaganju ispita za udaljenog pilota?

O: Pristup ispitu za udaljene pilote A1/A3 omogućen je na mrežnim stranicama HACZ, dok se A2 provodi prema rasporedu, objavljenom na mrežnim stranicama HACZ, na nekoliko lokacija u Republici Hrvatskoj.

13.

P: Za ograničenu otvorenu kategoriju potkategoriju A1 (OM<500g) vrijede isti zahtjevi osposobljenosti kao i za A1/A3 kategoriju za dronove s C klasifikacijom? Dakle, ispit 40?

O: Točno, osim za dronove klase C0 tj. dronove OM<250g bez oznake C klase za koje taj ispit nije obavezan.

14.

P: Što će biti u prelaznom razdoblju?

O: Prijelazno razdoblje započelo je 31.12.2020, a završava 31.12.2023. godine. Unutar tog razdoblja predviđena je ograničena otvorena kategorija koja će imati sljedeća ograničenja za bespilotne zrakoplove koji nisu označeni C oznakom:
  15.

P: Hoće li dronovi bez oznake C klase moći biti odgovarajuće modificirani te na taj način udovoljiti uvjetima za dobivanje naljepnice C klase?

O: Da, no samo ukoliko se proizvođač drona složi s tim. Dronovi bez oznake C klase ne udovoljavaju propisanim zahtjevima. Da bi im se naknadno izdala oznaka C klase, proizvođač drona mora provesti ocjenu sukladnosti. Time je potvrđeno da dron zadovoljava tehničke uvjete. Proizvođač će operatoru/udaljenom pilotu poslati naljepnicu s oznakom klase. Naljepnica mora biti nalijepljena na dron.

16.

P: Pod koju kategoriju spadaju dronovi mase >25kg

O: Takvi dronovi operacije će smjeti izvoditi u okviru posebne kategorije.

17.

P: Postaje OBAVEZNO odašiljanje svih podataka o letu, poput visine, smjera kretanja i slično. Znači li to da postoji mogućnost da se retroaktivno pišu kazne za kršenje pravila leta?

O: Jedna od namjena elektroničke identifikacije je svakako i provedba propisa, pa je moguće da se oni koriste za retroaktivno postupanje nadležnog tijela.

18.

P: Otvorena kategorija spominje VLOS, a nekad se operacije izvode na mjestima gdje ne vidimo dron ali vidimo kamerom gdje smo. Idemo li u posebnu kategoriju ili first person view i dalje omogućava ostati u otvorenoj kategoriji?

O: Letačke operacije izvan vidnog polja udaljenog pilota (BVLOS) nisu predviđene u otvorenoj kategoriji, osim pri izvođenju FPV operacija pri čemu je pilot na daljinu obavezan izvoditi operacije isključivo u prisustvu promatrača bespilotnog zrakoplova, koji se nalazi uz udaljenog pilota i vizualno prati bespilotni zrakoplov i time pomaže udaljenom pilotu pri održavanju vizualnog kontakta s bespilotnim zrakoplovom i sigurnom izvođenju leta.

19.

P: Što je s letovima noću?

O: Letenje noću dozvoljeno je u okviru svih kategorija letačkih operacija. Odredbom UAS.OPEN.060 (2)(g) propisano je da udaljeni pilot mora pri noćnom letu osigurati da je na bespilotnom zrakoplovu upaljeno zeleno bljeskajuće svjetlo.

20.

P: DJI ima definirane geo zone jesu li one prihvatljive?

O: Proizvođač ima slobodu ograničavati letenje gdje god on to smatram primjerenim. Tržišna pravila to dozvoljavaju. Uredba propisuje obavezu objavljivanja područja u kojima će letenje biti zabranjeno, ograničeno ili dozvoljeno pod specifičnim uvjetima. To je zadatak RH. Operator ima obavezu učitati ta područja u bespilotni sustav, te poštovati pravila i ograničenja tih zona.

21.

P: Što znači da je maksimalna visina leta 120 metara iznad terena? Je li to visina od mjesta polijetanja drona ili visina iznad terena na poziciji na kojoj se dron trenutno nalazi?

O: Visina leta je visina mjerena okomito na površinu terena na poziciji na kojoj se dron trenutno nalazi.

22.

P: Koliki broj ljudi se podrazumijeva pod skupinama ljudi u Otvorenoj kategoriji?

O: Skupina ljudi se ne može definirati brojem, stoga je definirana na sljedeći način: ljudi koji su okupljeni na određenom prostoru na kojem nemaju dovoljno mjesta za odmicanje od putanje bespilotnog zrakoplova pri padu i/ili izbjegavanje sudara s njim odnosno kako je definirano Provedbenom Uredbom (EU) 2019/947: „mnoštvo ljudi“ znači da je na danom prostoru ljudi toliko da im je nemoguće udaljiti se.

23.

P: Može dodatno pojašnjenje šta je automatska, a što je autonomna operacija?

O: Autonomne operacije definirane su u Uredbi 2019/947 kako slijedi - „autonoman rad” znači rad bespilotnog zrakoplova na koji udaljeni pilot ne može utjecati; Automatske operacije su operacije bespilotnim zrakoplovom koje pilot na daljinu može prekinuti ili na koje može utjecati (preuzeti kontrolu nad bespilotnim zrakoplovom ili slično).

24.

P: Jesu li osobe koje lete za potrebe zaštite i spašavanja (vatrogastvo) obavezne polagati ispit/e? Što ako su već položile ispit i posjeduju certifikat?

O: Na letove koji se izvode u svrhu javnog interesa (vojne, carinske ili policijske aktivnostii, aktivnosti traganja i spašavanja, protupožarne aktivnosti, aktivnosti nadzora granice, aktivnosti obalne straže ili slične aktivnosti ) ne primjenjuje se EU regulativa, pa udaljeni piloti dok izvode te operacije nisu u obvezi polaganja ispita. Bitno je naglasiti kako se letovi vježbe i pripreme ne smatraju letovima od javnog interesa te takvi letovi spadaju pod uvjete propisane Uredbama 2019/945 i 2019/947, pa su udaljeni piloti dok izvode te operacije u obvezi polaganja ispita.

25.

P: Autonomne operacije - većina dronova ima letačke funkcije koje se izvršavaju autonomno, no koje je moguće prekinuti. Upadaju li takve operacije u zabranjene autonomne operacije?

O: Operacije koje dron izvršava sam prema unaprijed zadanom planu leta a nad kojima udaljeni pilot u svakom trenutku može preuzeti kontrolu, smatraju se prema Uredbi 2019/947/EU, AUTOMATSKIM a ne autonomnim operacijama.

26.

P: Ukoliko želimo odobrenje za neki standardni scenarij iz posebne kategorije, podnosi li se Izjava svaki puta prije letenja po tom scenariju ili jednom dobiveno odobrenje vrijedi za više letova?

O: Izjava uz standardni scenarij može biti jednokratna, ali osmišljena je sa svrhom da omogući kontinuirano izvođenje istovrsnih operacija s bespilotnim zrakoplovom. Sukladno Provedbenoj Uredbi (EU) 2019/947 ova koncept se primjenjuje se od 01. siječnja 2024. godine, odnosno tek od tog datuma će se moći podnositi Izjave o radu.

27.

P: Koji je postupak ishođenja dopuštenja za izvođenje letova iznad 120 m (do max. 300 m)?

O: Za letove u zračnom prostoru iznad visine od 120m potrebno je ishoditi Odobrenje za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, odnosno takve operacije se ne mogu izvoditi u okviru otvorene kategorije, već u okviru posebne kategorije. Za ishođenje odobrenja potrebno je nadležnom tijelu, u ovome slučaju Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo, dokazati da je operator prepoznao opasnosti takve operacije i da je predvidio mjere za umanjenje rizika povezanih s tom operacijom

28.

P: Za dronove trenutno proizvođači poput DJI-a ne definiraju MTOM, nego samu masu drona (npr. Mavic Mini 249g), a ukoliko mu se stave propguardovi, to je naravno više od 250g, što bi značilo da je tako opremljen dron odmah obavezan za iduću kategoriju zbog veće mase na polijetanju.

O: Da!

29.

P: Kada je riječ o MTOM, radi li se o dopuštenoj masi zrakoplova za vrijeme leta ili o maksimalnoj masi s kojom bi zrakoplov u teoriji mogao poletjeti, neovisno o tome je li trenutno (pri letu) njome opterećen?

O: MTOM – najveća dopuštena masa pri polijetanju znači maksimalnu masu bespilotnog zrakoplova, uključujući korisni teret i gorivo, prema definiciji proizvođača ili izrađivača, pri kojoj je izvršavanje operacija bespilotnog zrakoplova moguće, u svim fazama leta.

30.

P: Mora li se za letenje u zaštićenim područjima prirode poput nacionalnih parkova, ishoditi odobrenja javnih ustanova koja njima upravljaju?

O: Da!

31.

P: Kome se i kako prijavljuju kršenja pravila? Kakve su kazne?

O: Operacije koje se ne obavljaju u skladu s propisima o sigurnosti zračnog prometa prijavljuju se Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo. Kazne za prekršitelje su propisane Zakonom o zračnom prometu, a kreću se od upozorenja, novčanih kazni u rasponu od 700€ pa naviše, do privremenog ili stalnog oduzimanja pilotskih dozvola i odobrenja/registracija operatora zrakoplova. Radi učestalosti i rasprostranjenosti operacija dronovima inspektori Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo nisu u mogućnosti biti na svakom mjestu na kojem se izvode spomenute operacije.

Stoga je uspostavljana suradnja s policijom, te se zabrinuti građani pozivaju da ih obavijeste kad uoče operacije dronova koje su moguće nepropisne ili neovlaštene.

32.

P: Kako mislite riješiti problem ozbiljnih produkcija unutar naseljenog područja za bespilotne zrakoplove koji nose profesionalne kamere i sukladno tome spadaju u kategoriju do 25kg?

O: Ukoliko operacija iz zraka takvim dronom izlazi iz potkategorije A3, otvorene kategorije, operator je u obvezi ishođenja odobrenja za rad u posebnoj kategoriji.

33.

P: Prijevoz tereta u otvorenoj kategoriji - da li to znači da će biti moguće legalno prevoziti neki teret sa npr. Mavicom Air na način da je adekvatni teret slobodno zavezan ispod njega/postavljen na sam dron (konopom, plastičnim vezicama i sl.. improvizacija), ili će se tražiti određeni tehnički uvjeti za tako prikvačen teret (specijalizirani hvatači oko drona i sl.)?

O: Prijevoz tereta u okviru otvorene kategorije dopušteno je uz udovoljavanje propisanim uvjetima. Ako bespilotni zrakoplov nosi dodatan koristan teret udaljeni pilot je obavezan provjeriti da mu ukupna masa pri polijetanju ne prelazi dopuštenu masu pri polijetanju kako ju je utvrdio proizvođač ni ograničenje dopuštene mase pri polijetanju za tu klasu.

34.

P: Može li na bilo koji način HACZ urediti prodaju dronova u trgovinama i web shopovima u RH na način da je trgovac koji prodaje dronove obavezan obavijestiti kupce da ako žele letjeti moraju biti registrirani?

O: U nadležnosti Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo je sigurnost izvođenja letačkih operacija. Uredba 2019/945 propisuje da se uz nove bespilotne zrakoplove dobiva letak sa svim informacijama i obavezama. Ista Uredba propisuje i uvjete proizvodnje i stavljanja dronova na tržište, stoga je za očekivati da će te odredbe provoditi tržišna inspekcija.

35.

P: Moram li ishoditi policu obveznog osiguranja ako je moj dron opremljen kamerom?

O: Ne nužno! Obveza ishođenja obaveznog osiguranja ovisi o namjeni drona, a ne o njegovoj opremi. Ako je namjena drona izvođenje radova iz zraka, onda je polica obaveznog osiguranja obvezna. Izvođenjem radova iz zraka smatra se i fotografiranja i snimanje za privatne svrhe.

36.

P: Što ako prilikom registracije operatora pogrešno izjavim namjenu svojih operacija?

O: Ukoliko ste prilikom registracije operatora izjavili da ćete se baviti isključivo sportsko rekreativnim letenjem, a utvrđeno je da ste se bavili radovima iz zraka, te time izbjegli ishođenje police obveznog osiguranja za taj je prekršaj zapriječena novčana kazna u iznosu od 2652€ do 26520€.