menu

Izbornik

Upute

ŠTO?

O događaju koji mogu predstavljati značajan rizik za sigurnost zrakoplovstva i izvješćivanje kojih je propisano kao obvezno člankom 4. Uredbe (EU) 376/2014 osoba koja podliježe obvezi izvješćivanja mora izvijestiti u najkraćem mogućem roku.

Sustav dobrovoljnog izvješćivanja definiran člankom 5. Uredbe (EU) 376/2014 nadopunjuje sustave obveznog izvješćivanja da bi se olakšalo prikupljanja pojedinosti o događajima i drugih informacija povezanih sa sigurnošću koje izvjestitelj smatra stvarnom ili potencijalnom opasnošću za sigurnost zrakoplovstva, a koje ne podliježu obveznom izvješćivanju i o kojima su izvijestile osobe za koje nije propisana obveza izvješćivanja.

TKO?

Sljedeće fizičke osobe izvješćuju o događajima kroz sustav obveznog izvješćivanja:
 • Zapovjednik zrakoplova (pilot-in-command), ili, u slučajevima kada zapovjednik zrakoplova ne može izvijestiti o događaju, bilo koji drugi član posade koji je sljedeći u zapovjednom lancu zrakoplova;
 • Osoba koja se pod nadzorom države članice ili Agencije bavi projektiranjem, proizvodnjom, praćenjem kontinuirane plovidbenosti, održavanjem ili modificiranjem zrakoplova ili bilo koje opreme ili dijela takvog zrakoplova;
 • Osoba koja pod nadzorom države članice ili Agencije potpisuje potvrdu o pregledu plovidbenosti ili potvrdu o puštanju u rad zrakoplova ili bilo koje opreme ili dijela tog zrakoplova;
 • Osoba koja obavlja dužnost za koju mora dobiti ovlaštenje države članice kao član osoblja pružatelja usluga u zračnom prometu kojemu su povjerene odgovornosti povezane s uslugama u zračnoj plovidbi ili kao službenik za pružanje usluga letnih informacija;
 • Osoba koja obavlja dužnost u vezi s upravljanjem sigurnošću aerodroma na koju se primjenjuje Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća;
 • Osoba koja obavlja dužnost u vezi s ugradnjom, izmjenama, održavanjem, popravcima, obnovom, provjerom u letu ili inspekcijom opreme za zračnu plovidbu i
 • Osoba koja obavlja dužnost u vezi sa zemaljskim opsluživanjem zrakoplova, uključujući opskrbu gorivom, pripremu dokumentacije o teretu, ukrcaj, odmrzavanje i tegljenje na zračnoj luci na koju se primjenjuje Uredba (EZ) br. 1008/2008.

KAKO?


O događajima povezanim sa sigurnošću iz članaka 4. i 5. Uredbe (EU) 376/2014 izvješćuje se:
 • Putem sustava izvješćivanja koji je uspostavila organizacija, a koji je u skladu sa uvjetima propisanima u članku 7. Uredbe (EU) 376/2014 ili ako organizacija koristi određeni softver za izvješćivanje o događajima kao dio svog sustava upravljanja sigurnošću taj sustav mora omogućiti izravan prijenos podataka u ECCAIRS softver (izvješća moraju biti kompatibilna s ECCAIRS-om i taksonomijom ADREP-a, mora se koristiti standardni format, sva obvezna polja propisana Uredbom (EU) br. 376/2014 moraju biti dostupna).
 • Putem EU portala za izvješćivanje - ECCAIRS 2
 • Izvješćujem u svoje osobno ime
 • Izvješćivanje je vrlo jednostavno putem portala odabirom – „Report on my personal behalf“. Jedino obvezno polje je opis događaja „Narative“ ali zbog boljeg uvida u događaj i kvalitetnije analize bilo bi korisno da u izvješću navedete sve relevantne detalje.

 • Ovaj format izvješćivanja nema mogućnost ažuriranja izvješća, već se svaki put šalje novo izvješće.
 • Izvješćujem u ime moje organizacije
 • Odabirom funkcije „Report on behalf of my organisation“ i domene -letačke operacije, aerodromi i zemaljske usluge, ATM/ANS, tehnika ili generalna avijacija podnosite izvješće u ime svoje organizacije.

 • Obvezna podatkovna polja (vidi Prilog I Uredbe 376/14) moraju se popuniti traženim informacijama. Ukoliko podatak nije poznat u polje se unosi vrijednost „unknown”.

 • Po završetku slanja izvješća podnositelj će na prijavljenu e-mail adresu dobiti izvješće u pdf. formatu i isto izvješće u „.e5y“ ECCAIRS formatu uz pomoć kojeg će se vršiti ažuriranje podataka, dostavljanje analize i zatvaranje izvješća.
 • u iznimnim situacijama, kada niti jedan od prethodnih načina izvješćivanja nije moguće ostvariti, pisanim putem na propisanom obrascu na adresu Agencije za istraživanje i Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

KADA?

Obveza izvješćivanja počinje od trenutka kada osoba postane svjesna tog događaja. Od tog trenutka pojedinac o tome, u slučaju obveznog sustava izvješćivanja, mora izvijestiti organizaciju ili nadležne zrakoplovne vlasti što je prije moguće, a u svakom slučaju najkasnije 72 sata nakon što je postala svjesna tog događaja. Organizacija ima 72 sata za prijavu nadležnom tijelu od trenutka kada sazna za događaj.

Svaka organizacija je dužna provesti analizu prikupljenih događaja kako bi se utvrdile opasnosti za sigurnost povezane s utvrđenim događajima ili sa skupinama događaja.

Na temelju te analize organizacija utvrđuje odgovarajuće korektivne ili preventivne mjere koje su potrebne, ako postoje, za poboljšanje zrakoplovne sigurnosti.

Kada organizacija utvrdi stvarni ili potencijalni rizik za sigurnost civilnog zrakoplovstva, o preliminarnim rezultatima analize događaja ili skupine događaja, te svim mjerama koje treba poduzeti, dužna je izvijestiti HACZ u roku od 30 dana.

Organizacija izvještava o konačnim rezultatima provedene analize čim postanu dostupni i, u načelu, najkasnije tri mjeseca od dana podnošenja obavijesti o događaju.