menu

Izbornik

Izvješćivanje o sigurnosti


Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je postavila sigurnost kao najviši prioritet svojeg djelovanja te je uspostavila mehanizme praćenja događaja povezanih sa sigurnošću kroz sustav obaveznog izvješćivanja (Mandatory Occurrence Reporting) i sustav dobrovoljnog izvješćivanja (Voluntary Reporting) te analizu i primjenu odgovarajućih mjera kako bi se rizici održali na prihvatljivoj razini.

Izvješćivanje o događajima povezanim sa sigurnošću propisano je:
 • Uredbom (EU) br. 376/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu, o izmjeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljaju izvan snage Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 1321/2007 i (EZ) br. 1330/2007 (u daljnjem tekstu: Uredba);

 • Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2015/1018 оd 29. lipnja 2015. o utvrđivanju popisa u kojem se klasificiraju događaji u civilnom zrakoplovstvu koje treba obvezno prijaviti u skladu s Uredbom (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba); i

 • Pravilnikom o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) (NN 107/2015, 92/16 i 28/2019). Pravilnikom se propisuju nadležna tijela za provedbu Uredbe u Republici Hrvatskoj. U dodatku Pravilnika su primjenjivi obrasci za prijavljivanje događaja i ICAO shema klasifikacije rizika.

Cilj Uredbe je poboljšati sigurnost civilnog zrakoplovstva u Uniji na način da se osigura izvješćivanje, prikupljanje, pohrana, čuvanje, razmjenjivanje, širenje i analiziranje relevantnih informacija povezanih sa sigurnošću o civilnom zrakoplovstvu. Uredbom se također osigurava pravodobno poduzimanje sigurnosnih mjera na temelju analize prikupljenih informacija, stalna dostupnost informacija povezanih sa sigurnošću uvođenjem pravila o povjerljivosti, pravilna uporaba informacija putem usklađene i poboljšane zaštite izvjestitelja, te rješavanje rizika u zrakoplovstvu na razini Unije i na nacionalnoj razini.

Jedini je cilj izvješćivanja o događajima spriječiti nesreće i nezgode, a ne pripisati krivnju ili odgovornost.

Uredbom se utvrđuju pravila o:

 • izvješćivanju o događajima koji ugrožavaju ili koji bi, ako se ne isprave ili ne riješe, mogli ugroziti zrakoplov, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu, opremu ili uređaj koji utječu na rad zrakoplova; te izvješćivanje o drugim relevantnim informacijama povezanima sa sigurnošću u tom kontekstu,

 • analizi i naknadnom postupanju s obzirom na događaje o kojima se izvještava i o drugim informacijama povezanima sa sigurnošću,

 • zaštiti osoba koje su izvijestile o događaju ili su u njemu spomenute

 • odgovarajućem korištenju prikupljenih informacija povezanih sa sigurnošću,

 • unošenju prikupljenih informacija u Europsku središnju bazu podataka (ECR) i

 • širenju anonimiziranih informacija zainteresiranim strankama s ciljem pružanja tim strankama informacija koje su im potrebne radi poboljšanja sigurnosti zrakoplovstva.

Sljedeće fizičke osobe izvješćuju o događajima kroz sustav obveznog izvješćivanja:

 • Zapovjednik zrakoplova (pilot-in-command), ili, u slučajevima kada zapovjednik zrakoplova ne može izvijestiti o događaju, bilo koji drugi član posade koji je sljedeći u zapovjednom lancu zrakoplova registriranog u Uniji ili zrakoplova registriranog izvan Unije, ali koji koristi operator za koji država članica osigurava nadzor operacija ili operator koji ima poslovni nastan u Uniji;

 • Osoba koja se pod nadzorom države članice ili Agencije bavi projektiranjem, proizvodnjom, praćenjem kontinuirane plovidbenosti, održavanjem ili modificiranjem zrakoplova ili bilo koje opreme ili dijela takvog zrakoplova;

 • Osoba koja pod nadzorom države članice ili Agencije potpisuje potvrdu o pregledu plovidbenosti ili potvrdu o puštanju u rad zrakoplova ili bilo koje opreme ili dijela tog zrakoplova;

 • Osoba koja obavlja dužnost za koju mora dobiti ovlaštenje države članice kao član osoblja pružatelja usluga u zračnom prometu kojemu su povjerene odgovornosti povezane s uslugama u zračnoj plovidbi ili kao službenik za pružanje usluga letnih informacija;

 • Osoba koja obavlja dužnost u vezi s upravljanjem sigurnošću aerodroma na koju se primjenjuje Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća;

 • Osoba koja obavlja dužnost u vezi s ugradnjom, izmjenama, održavanjem, popravcima, obnovom, provjerom u letu ili inspekcijom opreme za zračnu plovidbu čiji nadzor osigurava država članica; i

 • Osoba koja obavlja dužnost u vezi sa zemaljskim opsluživanjem zrakoplova, uključujući opskrbu gorivom, pripremu dokumentacije o teretu, ukrcaj, odmrzavanje i tegljenje na zračnoj luci na koju se primjenjuje Uredba (EZ) br. 1008/2008.

Provedbena uredba sadržava popis događaja koje je potrebno prijaviti u sustavu obveznog izvješćivanja te se sastoji od pet dodatka u kojima je jasna poveznica izvjestitelja i događaja koji mora izvijestiti.

Pravilnikom se propisuju nadležna tijela za provedbu Uredbe u Republici Hrvatskoj. U dodatku Pravilnika su primjenjivi obrasci za prijavljivanje događaja i ICAO shema klasifikacije rizika.

Pravilnikom su svi piloti EASA i Aneks II zrakoplova obuhvaćeni Uredbom