menu

Izbornik

Pilot vlasnik

Pilot-vlasnik je osoba koja je u posjedu ili suposjedu zrakoplova kojeg održava i ima važeću pilotsku dozvolu s odgovarajućim ovlaštenjem za taj tip ili klasu. Pilot-vlasnik održavanje smije obavljati na motornom zrakoplovu u privatnoj uporabi jednostavne konstrukcije i dizajna kojima je najveća uzletna masa manja od 2730 kg te na jedrilici i balonu.

Poslove održavanje od strane pilota-vlasnika posebno se označava i ograničava u odobrenom programu održavanja zrakoplova.

Propis kojim je regulirano održavanje od strane pilota-vlasnika je:

Uredba Komisije (EU) br. 1321/2014 od 26. studenoga 2014. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (SL L 362, 17.12.2014.)