menu

Izbornik

Često postavljana pitanja

Gdje mogu naći primjenjive zahtjeve za izvođenje letačkih operacija balonom?

Primjenjive zahtjeve možete naći na stranicama EASA-e: https://www.easa.europa.eu/regulations

Do kada se moramo uskladiti sa Uredbom (EU) br. 2018/395?

Sukladno članku 5. Uredbe (EU) br. 2018/395 operatori balona moraju se uskladiti s istom od 8. travnja 2019. godine.

Koja je definicija operatora?

Sukladno članku 3. Uredbe (EU) br. 2018/1139 operator je svaka pravna ili fizička osoba koja upravlja ili namjerava upravljati jednim ili više zrakoplova.

Što je balon?

Sukladno članku 3. Uredbe (EU) br. 2018/395 balon je zrakoplov s posadom lakši od zraka, bez motora, koji se u letu održava upotrebom plina lakšeg od zraka ili s pomoću gorionika u balonu, uključujući balone uzgonjene plinom, balone uzgonjene vrućim zrakom, miješanje balone i, premda su na motorni pogon, zračne brodove uzgonjene vrućim zrakom.

Privatni sam operator balona, koji dijelovi Uredbe (EU) br. 2018/395 su primjenjivi na mene?

Za nekomercijalne operatore, primjenjivi su sljedeći dijelovi Uredbe:
Uvod (članci)
Prilog I, Dio-DEF
Prilog II, Dio-BOP – Poddio BAS

Operator sam koji želi izvoditi komercijalne djelatnosti balonom, koji dijelovi Uredbe (EU) br. 2018/395 su primjenjivi na mene?

Za komercijalne operatore, primjenjivi su sljedeći dijelovi Uredbe:
  • Prilog I, Dio-DEF
  • Prilog II, Dio-BOP – Poddio BAS
  • Prilog II, Dio-BOP – Poddio ADD

Da li se poddio ADD primjenjuje na sve komercijalne operacije?

Sukladno članku 3. Uredbe (EU) br. 2018/395 sljedeće komercijalne operacije izuzete su od primjene poddijela ADD te operatori nisu dužni dostaviti Izjavu:
  • operacije četiri osobe ili manje, uključujući pilota, koje dijele troškove, pod uvjetom da izravne troškove leta balona i razmjerni dio godišnjih troškova skladištenja, osiguranja i održavanja balona dijele sve te osobe;
  • natjecateljske letove ili zrakoplovne priredbe pod uvjetom da je naknada ili bilo koja druga nagrada za takve letove ograničena na povrat izravnih troškova leta balona i razmjernog dijela godišnjih troškova za skladištenje, osiguranje i održavanje balona te da dobivene nagrade ne prekoračuju vrijednost koju je odredilo nadležno tijelo;
  • uvodne letove s četiri osobe ili manje, uključujući pilota, i letove za potrebe skakanja padobranom koje obavlja organizacija za osposobljavanje koja ima glavno mjesto poslovanja u državi članici i koja je odobrena u skladu s Uredbom (EU) br. 1178/2011 ili organizacija osnovana za potrebe promicanja letačkih sportova ili rekreativnog letenja, pod uvjetom da ta organizacija upravlja balonom na temelju vlasništva ili ugovora o zakupu bez posade, da se letom ne stječe dobit koja se dijeli izvan organizacije i da takvi letovi čine tek marginalnu djelatnost organizacije;
  • letove osposobljavanja koje obavlja organizacija za osposobljavanje čije se glavno mjesto poslovanja nalazi u državi članici i koja je odobrena u skladu s Uredbom (EU) br. 1178/2011.

Tko je nadležno tijelo sukladno odredbi BOP.BAS.005?

Nadležno tijelo je tijelo koje je imenovala država članica u kojoj se nalazi glavno mjesto poslovanja operatora ili, ako operator nema glavno mjesto poslovanja, mjesto gdje operator ima poslovni nastan ili boravište.
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je nadležno tijelo za operatore čije je glavno mjesto poslovanja ili boravišta u Republici Hrvatskoj.