menu

Menu

Guidance material

Part CAMO i CAO

      Uputa za odgovorne rukovoditelje sustava sigurnosti „SAFETY MANAGER“ i sustava praćenja usklađenosti „COMPLIANCE   MONITORING  MANAGER“ u slučaju kada ne udovoljavaju u potpunosti zahtjevima koji se odnose na „RELEVANT ENGINEERING DEGREE OR AN AIRCRAFT MAINTENANCE TECHNICIAN QUALIFICATION"


Part 145 organizations

Part 147 organizations


Organization exposition 

Aircraft maintenance programme (Part ML)

Aircraft maintenance programme for aircraft not subject to the Regulation (EU) 2018/1139