menu

Izbornik

Često postavljana pitanja

1.Kojim propisima je regulirano letenje bespilotnih zrakoplova u Republici Hrvatskoj?

 • Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova
 • Pravilnik o letenju zrakoplova
 • Uredba (EU) br. 923/2012
 • Uredba (EU) br. 376/2014
 • Zakon o zračnom prometu
 • Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom

2.Ako je operativna masa mog bespilotnog zrakoplova 200 kg moram li udovoljavati odredbama Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova?

Ne, Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova se primjenjuje na bespilotne zrakoplove, operativne mase do i uključujući 150 kg.


3.Da li se odredbe Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova primjenjuju na bespilotne zrakoplove kada obavljaju aktivnosti gašenja požara?

Pravilnik se ne primjenjuje na bespilotne zrakoplove kada obavljaju aktivnosti gašenja požara. Nadalje, odredbe Pravilnika ne primjenjuju se ni na bespilotne zrakoplove kada se koriste za vojne, carinske ili policijske aktivnosti, traganje i spašavanje, nadzor granice i obalne straže ili slične aktivnosti koje se poduzimaju u javnom interesu ili kada se koriste u zatvorenom prostoru.


4.Kada smijem započeti s izvođenjem letačkih operacijama sustavima bespilotnih zrakoplova?

Kada se operator sustava bespilotnog zrakoplova evidentira pri Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo (FOD-FRM-005) za izvođenje letačkih operacija kategorije B2 i C1, ili
Kada operator sustava bespilotnog zrakoplova ishodi odobrenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za izvođenje letačkih operacija kategorije C2.

5.Ukoliko koristim bespilotni zrakoplov za snimanje iz zraka za vlastite potrebe (nekomercijalno) da li se primjenjuje isti postupak kao i osoba koja izvodi letačke operacije komercijalno?

Da, primjenjuje se isti postupak.


6.Da li pilot na daljinu mora imati posebnu dozvolu za upravljanje bespilotnim zrakoplovom?

Ne, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo ne izdaje dozvolu za upravljanje bespilotnim zrakoplovom.


7.Kada pilot na daljinu mora položiti teorijski ispit iz poznavanju primjenjivih zrakoplovnih propisa koji organizira Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo?

Pilot koji upravlja na daljinu, kada izvodi letačke operacije kategorije C1 ili C2 mora imati potvrdu o položenom teorijskom ispitu koji provodi Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.


8.Kako se pripremiti za teorijski ispit o poznavanju primjenjivih zrakoplovnih propisa?

Potrebno je upoznati sa slijedećim relevantnim propisima:

 • Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova
 • Pravilnik o letenju zrakoplova
 • Uredba (EU) br. 923/2012
 • Uredba (EU) br. 376/2014
 • Zakon o zračnom prometu
 • Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom

9.Ako je operativna masa mog zrakoplovnog modela manja od 4 kg da li isti mora biti označen?

Ne, zrakoplovni modeli lakši od 5kg ne moraju biti označen.


10.Za koje kategorije letačkih operacija se dodjeljuje identifikacijska oznaka?

Identifikacijska oznaka dodjeljuje se samo za izvođenje letačkih operacija kategorije C2 i dodjeljuje ju Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.


11.Kako moram označiti svoj bespilotni zrakoplov?

Bespilotni zrakoplov mora biti označen naljepnicom ili negorivom pločicom koja mora sadržavati ime, adresu i informacije za kontakt operatora. Naljepnica mora biti odgovarajuće veličine koja omogućuje jasnu identifikaciju.

Npr. DJI Mavic Air možete označiti naljepnicom.


12.Na kojoj najmanjoj udaljenosti od skupine ljudi smije letjeti bespilotni zrakoplov?

50 metara
13.Da li mogu ishoditi odobrenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za udaljenosti manje od 50 m od skupine ljudi?

Da, moguće je. Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo potrebno je podnijeti Zahtjev za odobrenje izvođenja letačkih operacija sustavima bespilotnih zrakoplova (FOD-FRM-003) na udaljenostima manjim od propisanih. Uz Zahtjev je potrebno dostaviti prihvatljivu procjenu rizika za izvođenje namjeravanih letačkih operacija sustavima bespilotnih zrakoplova.


14.Na kojoj najmanjoj udaljenosti od ljudi smije letjeti bespilotni zrakoplov?


* 30 metara

* Udaljenost od ljudi može biti i manja od 30 metara, ako je na bespilotnom zrakoplovu uključen način rada na maloj brzini (najveća dopuštena brzina podešena na 3 m/s). U tom slučaju udaljenost može biti najmanje 5 metara.15.Da li je dopušteno letjeti na visini višoj od 200 metara od tla?

Pravilnikom o sustavima bespilotnih zrakoplova dopušteno je letjeti u nekontroliranom zračnom prostoru na visini do 120 metara iznad razine tla ili do 50 metara iznad prepreke, ovisno što je više.

Za letenje u nekontroliranom zračnom prostoru iznad 120 metara iznad tla operator mora ishoditi odobrenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.


16.Gdje mogu naći zrakoplovne informacije (kontrolirane zone, pravila letenja…)?

Zrakoplovne informacije (VFR karte, AIP) možete naći na stranicama Hrvatske kontrole zračne plovidbe na sljedećem linku: Zrakoplovno informiranje


17.Kako mogu utvrditi da li izvodim letačke operacije u kontroliranom zračnom prostoru?


Potrebno je pogledati VFR kartu područja u kojem se planira izvesti let.
Ukoliko se let planira izvesti npr. na području Opatije na visini od 100 m potrebno je ishoditi odobrenje za uspostavu ad hoc strukture od nadležne kontrole zračnog prometa. Planirano područje leta nalazi se u CTR Rijeka (kontroliranom zračnom prostoru).Koristan link: Kontrolirane aerodromske zone


18.Ukoliko letim na visini od 40 metara i udaljen sam od kontroliranog aerodroma 6 kilometara da li moram ishoditi odobrenje od nadležne kontrole zračnog prometa?

Ukoliko letite u kontroliranom zračnom prostoru do visine od 50 m iznad razine tla i izvan prostora polumjera 5km od referentne točke aerodroma morate uspostaviti automatizirani postupak za uspostavu ad hoc strukture i odobrenje na dan provedbe leta.


19.Ukoliko letim u nekontroliranom zračnom prostoru na visini od 100 m iznad razine tla da li moram ishoditi odobrenje od nadležne kontrole zračnog prometa?

Ukoliko letite u nekontroliranom zračnom prostoru do visine 120 m iznad razine tla morate uspostaviti automatizirani postupak za uspostavu ad hoc strukture i odobrenje na dan provedbe leta.


20.Da li moram prije letanja bespilotnim zrakoplovom ishoditi odobrenje za uspostavu ad hoc strukture?

Da, prije letenja bespilotnim zrakoplovom (uključujući zrakoplovne modele) mora se ishoditi odobrenje za uspostavu ad hoc strukture.


21.Gdje mogu naći informacije oko uspostave ad hoc strukture?

Sve detalje oko uspostave ad hoc strukture možete naći na sljedećem linku: Hrvatska kontrola zračne plovidbe


22.Na kojoj udaljenosti moram biti od nekontroliranog aerodroma?

Morate biti na udaljenosti od najmanje 3km od rubova i pragova uzletno-sletne staze (USS).


23.Koja je razlika između kontroliranog i nekontroliranog aerodroma?

Nekontrolirani aerodrom je aerodrom na kojem se ne pružaju usluge kontrole zračnog prometa. Kontrolirani aerodrom izvan radnog vremena nadležne aerodromske kontrole zračnog prometa smatra se nekontroliranim.


24.Da li mogu istovremeno upravljati rojem bespilotnih zrakoplova?

Ne, nije dopušteno upravljati istovremeno s više bespilotnih zrakoplova bez prethodno ishođenog odobrenja Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.


25.Da li smijem letjeti noću?

Noću smiju letjeti operatori koji izvode letačke operacije kategorije A, B2 i C2. Bespilotni zrakoplov mora biti opremljen svijetlima koja omogućuju utvrđivanje orijentacije bespilotnog zrakoplova u prostoru. Svijetla moraju biti vidljiva pilotu na daljinu tijekom cijelog leta.


26.Kada moram voditi zapise o letu?

Zapise o letu treba voditi samo operator koji izvodi letačke operacije kategorije C2.


27.Ukoliko promijenim prebivalište da li moram prijaviti promjenu Agenciji?

Da, operator mora u roku od 10 dana prijaviti Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo svaku nastalu promjenu u evidenciji.


28.Kada izvodim letačke operacije s DJI Phantom 4 Pro da li moram imati sa sobom policu obveznog osiguranja zrakoplova?

Da, morate sa sobom imati policu obveznog osiguranja zrakoplova.


29.Trenutno sam registrirani operator koji izvodi letačke operacije kategorije A i posjedujem DJI Phantom 4 Pro bez ugrađenog padobrana. Da li se moram ponovno evidentirati za izvođenje letačkih operacija kategorije B2?

Ne, Izjava koju ste dostavili prije stupanja na snagu Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova priznati će se te smijete izvoditi letačke operacije kategorije B2.


30.Da li će odobrenje koje ste mi izdali prije stupanja na snagu Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova za izvođenje letačkih operacija na udaljenostima manjim od propisanih vrijediti i dalje?

Da, vrijediti će vam do datuma isteka valjanosti odnosno predmetno odobrenje prestaje vrijediti ukoliko operator ishodi odobrenje sukladno odredbama novog Pravilnika.


31.Da li je potrebno provoditi održavanje sustava bespilotnog zrakoplova?

Provođenje održavanja neophodno je u svrhu osiguravanja ispravnosti sustava bespilotnog zrakoplova.


32.U skladu s čime se provodi održavanje sustava bespilotnog zrakoplova?

Održavanje sustava bespilotnog zrakoplova provodi se u skladu s uputama proizvođača.


33.Da li je za svaki sustav bespilotnog zrakoplova potrebno opisati i dokumentirati održavanje sustava bespilotnog zrakoplova?

Ne, opis održavanja sustava bespilotnog zrakoplova i njegovog dokumentiranja, kao sastavni dio Operativnog priručnika, obavezan je samo ako se izvode letačke operacije kategorije C2.


34.U skladu s kojim propisom je moguće izraditi sustav bespilotnog zrakoplova?

Za izradu ustava bespilotnog zrakoplova operativne mase do 25 kg nije potrebno usklađivanje s propisima.

Sustav bespilotnog zrakoplova operativne mase od 25 do 150 kg moguće je izraditi u skladu s odredbama Pravilnika o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EZ) br. 216/2008 (»Narodne novine«, broj 77/16).

Izrada sustava bespilotnog zrakoplova operativne mase veće od 150 kg reguliran je od strane EU, nadležno tijelo za projektiranje i proizvodnju je Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA).