Objava: Šoštarić Eduard, 29.01.2021.

Vlada RH odobrila Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2021. godinu.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. siječnja 2021. donijela Odluku o davanju odobrenja na Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2021. godinu.

Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2021. godinu i Financijski plan Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2021. godinu donijelo je Vijeće Agencije, temeljem članka 8. stavka 6. podstavka 2. i podstavka 3. Zakona te članka 16. stavka 1. točke 3. i točke 4. Statuta Agencije, Odlukom Klasa:001-01/20-04/02 Urbroj:376-01-20-1 na 53. E sjednici održanoj 30. studenog 2020. godine.

Financijski plan Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2021. godinu donesen je kao dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu („Narodne novine“, broj 135/20 od 8. prosinca 2020. godine) u okviru Razdjela 065 – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Glava 06551 – Agencije u prometu i infrastrukturi, RKP: 49083 – Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo; aktivnost A909001 – Administracija i upravljanje, čime su osigurana financijska sredstva za provedbu planiranih ciljeva i aktivnosti u Godišnjem programu rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2021. godinu.

Godišnjim programom rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo  za 2021. godinu utvrđuju se osnovne težišne aktivnosti Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo u 2021. godini.  Težišne aktivnosti Agencije u 2021. godini usmjerene su na ostvarenje ciljeva utvrđenih Godišnjim programom rada za 2021. godinu koji proizlaze iz obavljanja poslova nadzora sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa, certificiranja zrakoplovnih subjekata i licenciranja zrakoplovnog osoblja u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu od strane zrakoplovnih subjekata, kao i aktivnosti kojima se doprinosi unaprjeđenju, odnosno razvoju djelatnosti Agencije.

DOKUMENT: