menu

Izbornik

Opasna roba koju nose putnici ili posada

Opasna roba su predmeti ili tvari koji mogu predstavljati opasnost po zdravlje, sigurnost, imovinu ili okoliš i koje se nalaze na popisu opasnih roba u Tehničkim instrukcijama ili su klasificirane u skladu s Tehničkim instrukcijama;

Mnogi obični predmeti koji se koriste svakodnevno kod kuće ili na radnom mjestu koji možda izgledaju bezopasno, kada se prevoze zrakom mogu postati vrlo opasni, zbog promjena temperature i pritiska tijekom leta, može doći do curenja, stvaranje otrovnih plinova ili nastanka požara.

Općenito, opasne robe su zabranjene kao prtljaga ili u prtljazi. Postoje, međutim, određene iznimke za robe koje služe za osobnu njegu, medicinske potrepštine, sportsku opremu, i predmete koji su namijenjeni kao pomoć osobama s invaliditetom.

U Dijelu 8. Tehničkih instrukcija za siguran prijevoz opasnih roba zrakom (Doc 9284 AN 905), propisane su odredbe za opasnu robu koju nose putnici ili posada.

U skladu s odredbama Zakona o prijevozu opasnih tvari i Pravilnika o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom, odredbe Tehničkih instrukcija se moraju primjenjivati, na sve operacije civilnih zrakoplova, u domaćem i međunarodnom prometu.

Treba napomenuti da se u skladu sa zahtjevima zaštite na neke stavke (tekućine, raspršivače i gelove), kada se nose u ručnoj prtljazi, primjenjuju restriktivnija količinska ograničenja od onih koja su navedena u Dijelu 8. Tehničkih instrukcija.

Ako namjeravate nositi jedan ili više predmeta, za koje se zahtijeva odobrenje zračnog prijevoznika, obratite se vašem zračnom prijevozniku prije dana određenog za putovanje. Zračni prijevoznik ima pravo ne prihvatiti određene predmete na prijevoz.