menu

Izbornik

Propisi

Nacionalni propisi

 • Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)
 • Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17)

Članak 3. stavak 4.

Na prijevoz opasnih roba zrakom primjenjuju se:
 • Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu od 7. prosinca 1944. (Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944) (Službeni list FNRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi broj, 3/1954, 9/1961, 5/62, 11/1962 i Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 55/1970, 49/1971, 62/1973 i 15/1978) i Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 6/94.), i

 • Međunarodni standardi i preporučena praksa (International Standards and Recommended Practices) Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva (International Civil Aviation Organisation – ICAO): 18. Aneks Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu – Siguran prijevoz opasnih roba zrakom (Annex 18 to the Convention on International Civil Aviation – The Safe Transport of Dangerous Goods by Air) i ICAO Doc. 9284 AN/905 Tehničke instrukcije za siguran prijevoz opasnih roba zrakom (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air).

Članak 49. stavak 1.

Prijevoz opasnih roba zrakom na domaćim i međunarodnim letovima smije se obavljati:
 • sukladno propisima o zračnom prometu, koji su na snazi u Republici Hrvatskoj i
 • uz izravnu primjenu Međunarodnih standarda i preporučene prakse Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO):
  • 18. Aneksa Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu – Siguran prijevoz opasnih roba zrakom; i
  • Tehničkih instrukcija za siguran prijevoz opasnih roba zrakom (ICAO Doc. 9284 AN/905) i razlikama objavljenim u skladu s člankom 38. Konvencije.

Članak 50. stavak 1.

U slučaju ugrožavanja sigurnosti zrakoplova, nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova povezanih s opasnim robama zapovjednik zrakoplova i drugi sudionici povezani s prijevozom opasnih roba moraju postupati na način propisan u ICAO Doc. 9481 Smjernicama za postupanje u slučaju hitnosti za zrakoplovne nezgode koje su povezane s opasnim robama (Emergency Response Guidence for Aircraft Incidents Involving Dangerous Goods). O svim ugrožavanjima sigurnosti zrakoplova, nesrećama i ozbiljnim nezgodama zrakoplova povezanih s opasnim robama, mora se na propisan način izvijestiti Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.
 • Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom (NN 21/19)

Članak 6. stavak 1.

Zabranjen je prijevoz opasnih roba zrakom koji nije u skladu s odredbama ovog Pravilnika i Tehničkih instrukcija.

Članak 1. stavak 2.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na pravnu i fizičku osoba koja sudjeluje u organizaciji, pripremi, prihvaćanju i slanju na prijevoz zrakom tereta, pošte i prtljage povezane s opasnim robama u zračnom prometu.

ICAO standardi i preporučena praksa

Opasne robe se redovito i rutinski prevozi zrakom po cijelom svijetu. Kako bi se osiguralo da se zrakoplov i putnici ne izlažu riziku usvojeni su međunarodni standardi koje svaka država, u skladu s odredbama Čikaške konvencije, mora ugraditi u nacionalno zakonodavstvo. Ovaj sustav osigurava kontrolu nadležnih tijela vlasti nad zračnim prijevozom opasnih roba i na svjetskom nivou se postiže usklađenost sigurnosnih standarda.

18. Aneks Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu Siguran prijevoz opasnih roba zrakom

18. Aneks Čikaškoj konvenciji je razvijen kao odgovor na zahtjeve od strane država ugovornica za međunarodno dogovoren set odredbi koje se odnose na prijevoz opasnih roba zrakom.
Sve izmjene i dopune 18. Aneksa su odobrene od strane Vijeća ICAO-a, slijedom preporuka Podkomisije za opasne robe i Komisije za zračnu plovidbu, i nakon provedenog savjetovanja s državama.
U 18. Aneksu se daju opća načela, a jedim standardom se zahtijeva da se opasne robe prevoze u skladu s Tehničkim instrukcijama za siguran prijevoz opasnih roba zrakom.
Od država ugovornica se, 18. Aneksom, zahtijeva da imaju uspostavljene postupke nadzora i prisile za poštivanje propisa, kako bi se osiguralo da se opasne robe provoze u skladu sa zahtjevima.

Tehničke instrukcije za siguran prijevoz opasnih roba zrakom (Doc 9284 AN/905)

Tehničke instrukcije razrađuju osnovne odredbe 18. Aneksa i sadrže detaljne instrukcije neophodne za siguran međunarodni prijevoz opasnih roba zrakom.
Opasne robe se mogu sigurno prevoziti zrakom pod uvjetom da se usvoje određeni principi. Ovi principi su korišteni kod izrade Tehničkih instrukcija. Njihova namjena je da olakšaju prijevoz i da pruže takav nivo sigurnosti da se opasne robe mogu prevoziti bez izlaganja opasnosti zrakoplova i putnika, pod uvjetom da su svi zahtjevi ispunjeni.
Tehničke instrukcije bi trebale osigurati ako se dogodi nezgoda da ona neće dovesti do nesreće.
Odredbe Tehničkih instrukcija se temelje na Preporukama za prijevoz opasnih roba Odbora stručnjaka Ujedinjenih naroda i Propisima za siguran prijevoz radioaktivnih materijala Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Dodatak Tehničkim instrukcijama za siguran prijevoz opasnih roba zrakom

Dodatak Tehničkim instrukcijama za siguran prijevoz opasnih roba zrakom pruža informacije za siguran prijevoz opasnih roba koje su prvenstveno namijenjene Državama članicama.
Objavljivanjem ovih informacija u posebnom dokumentu izostavljeni su oni materijali koje prosječan korisnik ne mora i ne želi znati. Veličina i složenost Tehničkih instrukcija je smanjena a sadržajnost pospješena.
U Dodatku se nalaze upute Državama za izdavanje izuzeća, odobrenja i za izvještavanje o nesrećama i nezgodama s opasnim robama od strane Država članica prema ICAO-u.
Odgovarajuće nacionalno nadležno tijelo može u posebnom postupku odobriti za prijevoz zrakom određene opasne robe, koje su zabranjene za prijevoz u normalnim okolnostima (a koje se u Tablici 3-1 Tehničkih instrukcija prepoznaju po Posebnim odredbama A1, A2, A78 ili 106 ili je navedeno da je njihov prijevoz zabranjen i na putničkim i na teretnim zrakoplovima).

Izmjene i dopune i ispravke Tehničkih instrukcija za siguran prijevoz opasnih roba zrakom

Vijeće ICAO-a može mijenjati i dopunjavati tehničke instrukcije prema preporuci Podkomisije za opasne robe Komisije za zračnu plovidbu.

Smjernice za postupanje u slučaju hitnosti za zrakoplovne nezgode povezane s prijevozom opasne robe (Doc 9481, AN/928)

ICAO-ove Smjernice za postupanje u slučaju hitnosti za zrakoplovne nezgode povezane s prijevozom opasne robe (Doc 9481, AN/928) su izrađene da bi ih koristile letačke posade, tijekom leta, a sadrže niz mjera koje treba poduzimati u slučajevima požara ili curenja. Ove mjere su specifične za svaku pojedinu vrstu tvari i odnose se na situaciju dok se nalaze u zrakoplovu.
Korištenje ovih smjernica nije obvezujuće, tako da zračni prijevoznik može koristiti i neki drugi dokument, koji sadrži slične informacije, u vezi opasnih roba ukrcanih u zrakoplov.

Referentni priručnik

Međunarodna udruga zračnih prijevoznika (International Air Transport Association - IATA) objavljuje dokument koji uobičajeno koriste zračni prijevoznici pod nazivom Propisi o opasnoj robi (Dangerous Goods Regulations), koji nema pravnu snagu.
Propisi o opasnoj robi su izrađeni na osnovi Tehničkih instrukcija i ova dva dokumenta su kompatibilna, mada su ponekad Propisi o opasnoj robi restriktivniji od Tehničkih instrukcija.