Objava: Šoštarić Eduard, 09.02.2021.

Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 255/2010 o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje protokom zračnog prometa i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/123 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom

U Narodnim novinama objavljen je Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 255/2010 o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje protokom zračnog prometa i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/123 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom (ATM) i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 677/2011 (NN 10/2021).

Predmetnim Pravilnikom se osigurava provedba Uredbe (EU) 255/2010 o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje protokom zračnog prometa (SL L 80, 26. 3. 2010) i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/123 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom (ATM)(SL L 28, 31.1.2019.).

Pravilnikom se stavljaju izvan snage Pravilnik o upravljanju protokom zračnog prometa (»Narodne novine«, broj 75/13) i Pravilnik o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom (»Narodne novine«, broj 70/13). Pravilnik stupa na snagu 13. veljače 2021. godine, a dostupan je na sljedećem linku:

 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_10_201.html