Objava: Šoštarić Eduard, 22.11.2021.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje uredba (EU) 2018/1139

U Narodnim novinama 124/21 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje uredba (EU) 2018/1139

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_11_124_2125.htmlPravilnik stupa na snagu 27.11.2021. 


 Izmjenama i dopunama, u najvažnijem, uvodi se mogućnost da:

 1. organizacija za kontinuiranu plovidbenost izdaje preporuku za izdavanje Potvrde o provjeri plovidbenosti,

2. radove održavanja zrakoplova izvršava također i:

- ovlaštena fizička osoba,

- proizvođač zrakoplova, te

- pravna ili fizička osoba koja posjeduje ovlaštenje proizvođača zrakoplova.

3. se u svrhu odobrenja zrakoplovnog stručnjaka prihvaća također i iskustvo stečeno pri nadzoru projektiranja:

- zrakoplova,

- preinaka ili

- popravaka zrakoplova.