Objava: Šoštarić Eduard, 20.03.2023.

Plan sigurnosti u zračnom prometu za razdoblje 2023-2025.

Sukladno odredbama Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu (SSP) (NN 138/22) Povjerenstvo za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu donijelo je Plan sigurnosti u zračnom prometu za razdoblje 2023-2025. Plan sigurnosti predstavlja strateški dokument u kojem se definiraju planovi i aktivnosti za povećanje sigurnosti civilnog zračnog prometa za razdoblje od 3 godine.

 Plan sigurnosti navodi glavne rizike sigurnosti koji utječu na nacionalni sustav sigurnosti civilnog zrakoplovstva te utvrđuje potrebne mjere za ublažavanje tih rizika. U Planu sigurnosti su prepoznate i obveze i zadatci koje proizlaze iz ICAO Globalnog plana zrakoplovne sigurnosti (GASP) Europskog plan za sigurnost zračnog prometa (EASP).

 Plan sigurnosti obvezuje sve identificirane aktere (nadležna tijela, operatore zrakoplova, operatore aerodroma, pružatelja usluga u zračnoj plovidbi) za provedbu mjera u rokovima definiranim u ovom dokumentu.

 Pružatelji usluga kod definiranja svojih ciljeva i pokazatelja sigurnosti trebaju uzeti u obzir i one ciljeve i pokazatelje iz Plana sigurnosti koji se odnose na njegove aktivnost, te kroz svoj SMS razraditi aktivnosti koje će poduzeti u svrhu održavanja zahtijevanih performansi i postizanja ciljeva performanse sigurnosti, te pratiti njihovu provedbu. Nacionalni SPI nadopunjuju razinu sigurnosti praćenjem koje provode organizacije i poveznica su između nacionalnog sustava i sustava upravljanja sigurnošću organizacije (SMS).

 Funkcija upravljanja sigurnošću uključuje i proces kontinuiranog praćenja provedbe Plana sigurnosti, ostvarenja planiranih ciljeva i performanse sigurnosti, kao i procjenu učinkovitosti mjera za upravljanje rizicima. Povjerenstvo i Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo kontinuirano prate provedbu dogovorenih mjera iz Plana sigurnosti i o tome izvješćuju Vladu Republike Hrvatske i EASA-u.