Objava: Šoštarić Eduard, 07.06.2023.

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Specijalist za licenciranje - pripravnik

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Specijalist za licenciranje - pripravnik. Odjel licenciranja, 1 izvršitelj. 

Prijava na natječaj s drugom navedenom dokumentacijom te dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se do 23. lipnja 2023. godine, osobno, poštom na adresu: Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 284 ili na adresu elektroničke pošte: pisarnica@ccaa.hr s naznakom: „Za natječaj: Specijalist za licenciranje- pripravnik“.
Nepravovremene prijave na natječaj te prijave pristigle telefaksom neće se razmatrati.