Objava: Šoštarić Eduard, 25.05.2020.

Izuzeće u skladu sa člankom 71(1) Uredbe (EU) br. 2018/1139 zbog odgode primjene zahtjeva za kontinuiranu plovidbenost vezanih uz Dio ML (Part ML)

Izuzeće

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je u svrhu omogućavanja neometanog nastavka aktivnosti u vrijeme epidemije COVID-19 izdala izuzeće sukladno članku 71(1) Uredbe (EU) br. 2018/1139 kojim se početak primjene Uredbe (EU) 2019/1383 i Uredbe (EU) 2020/270 odgađa do 24.09.2020.

Spomenuto izuzeće omogućuje nastavak vođenja kontinuirane plovidbenosti zrakoplova generalne avijacije u skladu sa zahtjevima Dijela M (Part M) Uredbe (EU) br. 1321/2014 koji su bili na snazi prije 24.03.2020. Primjena odredbi Dijela ML (Part ML) privremeno se odgađa do datuma navedenog u Izuzeću.

Dodatno, ovo izuzeće daje organizacijama za vođenje kontinuirane plovidbenosti duži period za usklađivanje s novim Dodatkom Vc (Part CAMO) i Dodatkom Vd (Part CAO) izmijenjene Uredbe (EU) br. 1321/2014. Ove organizacije do isteka izuzeća nastavljaju obavljati svoje poslove u skladu sa propisom koji je bio na snazi prije 24.03.2020.

Po isteku izuzeća, tj. nakon 24.09.2020. osobe i organizacije uključene u kontinuiranu plovidbenost zrakoplova i komponenti moraju osigurati primjenu Uredbe (EU) br. 1321/2014, izmijenjene i dopunjene Uredbama (EU) 2019/1383 i (EU) 2020/270.

Primjenjivost

− Organizacije odobrene u skladu sa Dijelom M, Pododjeljak F (Part M/F), Dijelom M, Pododjeljak G (Part M/G), Dodatkom II (Part 145) Uredbe (EU) br. 1321/2014.
− Operatori/vlasnici zrakoplova
− Osobe koje obavljaju provjeru plovidbenosti

Trajanje izuzeća

24.03.2020.- 24.09.2020.