Objava: Šoštarić Eduard, 06.02.2023.

Grupni pregledi za provjeru plovidbenosti zrakoplova 2023.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo će tijekom 2023. godine obavljati grupne preglede za provjeru plovidbenosti zrakoplova sukladno Pravilniku o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova članak 4. točka 2. prema sljedećem rasporedu: 


 

Lokacija

Vrijeme

Rokovi za dostavu zahtjeva i dokumentacije

1

Slavonski Brod/Osijek

27.-31.03.2023.*

13.03.2023.

2

Pribislavec/Koprivnica/Varaždin

24.-28.04.2023.*

11.04.2023.

3

Sinj/Otočac/Zadar

15.-19.05.2023.

02.05.2023.

4

Grobnik

11.-15.12.2023.*

27.11.2023.* Točan datum pregleda objavit će se nakon isteka roka za dostavu zahtjeva za provjeru plovidbenosti
Molimo sve zainteresirane da najkasnije do roka naznačenog za pojedinu lokaciju dostave zahtjeve za provjeru plovidbenosti s pratećom dokumentacijom. Zrakoplovi za koje se zahtjevi podnesu nakon tog roka neće se pregledavati u terminu grupnog pregleda za provjeru plovidbenosti.
Obrasci zahtjeva nalaze se na mrežnim stranicama HACZ: http://www.ccaa.hr/obrasci-35778 pri čemu je potrebno obratiti pažnju na kategoriju zrakoplova: EASA ili Zrakoplovi na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (AnnexI). Zahtjevi se dostavljaju na način naznačen na obrascu zahtjeva.
Obrasci zahtjeva su osmišljeni i kao lista provjere te unošenjem svih traženih informacija i prilaganjem svih traženih dokumenata ubrzava postupak evaluacije podneska i eventualno otklanjanje uočenih nesukladnosti. Dokumenti koji se prilažu moraju biti ovjereni od odgovorne osobe gdje je tako naznačeno.
Kako je naznačeno u obrascima zahtjeva, prilikom fizičkog pregleda zrakoplova i dokumentacije zrakoplova potrebno je osigurati:

- Original važećeg programa održavanja
- Izvješće o masi i ravnoteži sa rasporedom ukrcaja (Weight and balance report)         
- Dozvola za korištenje radio frekvencijskog spektra      
- Dokaz umjeravanja pitot-statičkih instrumenata, magnetskih kompasa i transpondera ako je primjenjivo
- Original svjedodžbe o plovidbenosti i original potvrde o registraciji
- Dokumentacija o provedenom održavanju i zamjeni komponenti sa kopijama pripadajućih CRS-ova uključujući i pripadajuće formove (EASA Form 1, CofC i sl.)  
- Otvorene poklopce (kapotaže) motora kod motornih zrakoplova
- Jedrilice sastavljene
- Vidljive oznake države pripadnosti i registracije te otklonjene nečistoće sa zrakoplova
- Zrakoplov treba biti parkiran na način da mu se omogući nesmetan pristup
- Mehaničar sa prikladnom Part 66 dozvolom, ako je primjenjivo

U slučaju potrebe, a u skladu s Pravilnikom o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova članak 4. točka 2. HACZ može organizirati još grupnih pregleda za provjeru plovidbenosti na drugim lokacijama i u drugim terminima.

Za sve dodatne informacije upit poslati na: grupne.plovidbenosti@ccaa.hr