menu

Izbornik

Potvrda o provjeri plovidbenosti - ARC

Dostava izdane ili produljene potvrde o provjeri plovidbenosti (EASA ARC)

Prilikom dostave ARC-a popunjava se obrazac AIRW-FRM-020.

Izdani ili produljeni ARC treba se dostaviti u roku od 10 dana.

Ugovor o osiguranju zrakoplova treba biti sklopljen sukladno Uredbi (EZ) br. 785/2004 odnosno sukladno Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu.