menu

Menu

Info Letter

Published Issues:

  • Broj 1 - Parajedriličarstvo
  • Broj 1a - Tehnike aktivnog letenja parajedrilicom)
  • Broj 2 - Balonaštvo
  • Broj 3 - Padobranstvo
  • Broj 4 - Aerodromi
  • Broj 5 - Sportsko rekreativni zrakoplovi
  • Broj 6 - Nedozvoljeni ulazak u kontrolirani zračni prostor
  • Broj 7 - Izvješćivanje, analiza i naknadno postupanje u vezi sa događajima u civilnom zrakoplovstvu
  • Broj 8 - Pripremite se za letenje!
  • Broj 9 - Inicijalni (prvi) pregled za certifikat o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1